Y384 (Surge)

Y384 (Surge)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 233, 237, 229 (E9EDE5)

LAB vrednosti: 93.44, -2.46, 3.12

Exact NCS shade: 0505-G25Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-G20Y

ΔE for the standard shade: 0.9