Politika Zaštite Privatnosti – Tikkurila Oyj – Obrada Ličnih Podataka U Okviru Marketinga


Datum: 5. 3. 2018.

1. Kontrolor podataka


Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
01300 Vantaa


2. Kontakt podaci

dataprotection(at)tikkurila.com


3. Svrha obrade ličnih podatka zaposlenih i pravni osnovi obrade


Kompanija Tikkurila obrađuje lične podatke klijenata i/ili lične podatke njihovih kontakt osoba u svrhu obavljanja poslova prodaje i marketinga, a koji su vezani za poslovanje kompanije Tikkurila.
Svrha obrade ličnih podataka je:
- unapređenje kvaliteta i asortimana proizvoda kompanije Tikkurila,
- unapređenje znanja i svesti klijenata o našim proizvodima,
- praćenje naših ponuda,
- pozivanje potencijalnih klijenata na naše događaje,
- podrška našem prodajnom odeljenju,
- reklamiranje naših proizvoda
Obrada je zasnovana na pravnom interesu kompanije Tikkurila ili na saglasnosti subjekta podataka.


4. Prikupljeni lični podaci  


Lični podaci koje je prikupila kompanija Tikkurila mogu, između ostalog, da uključuju sledeće vrste podataka, kao i izmene tih podataka:
- ime, prezime, broj telefona, adresa e-pošte, poštanska adresa i naziv kompanije koju subjekt podataka predstavlja


5. Uobičajeni izvori podataka


Glavni deo podataka prikuplja se od subjekta podataka ili od kompanije koju on/ona predstavlja. Lični podaci takođe mogu da se prikupe od trećih strana, kao što su organizacije koje organizuju različite građevinske ili molerske događaje ili aktivnosti.


6. Uobičajeni prenos podataka i prenos podataka u države izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora


Kompanija Tikkurila koristi spoljne dobavljače usluga za obradu ličnih podataka na ime kompanije Tikkurila za potrebe koje su navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti. Kompanija Tikkurila garantuje da se izmeštanje usluga obavlja u skladu sa pravilima važećeg zakona. Dobavljačima usluga je dozvoljeno korišćenje ličnih podataka samo zarad dostavljanja dogovorenih usluga kompaniji Tikkurila i u skladu sa uslovima dogovorenim sa kompanijom Tikkurila.
Pri obradi vaših ličnih podataka kompanija Tikkurila koristi dobavljače usluga, servere i resurse koji su smešteni u različitim državama. U izvesnoj meri podaci će biti prenošeni do drugih kompanija koje pripadaju grupi kompanija Tikkurila Group. Kompanija Tikkurila će preneti vaše podatke u države koje se nalaze izvan EU i EEP gde se zakon u vezi sa privatnošću podataka razlikuje od zakona u Evropskoj uniji. Kompanija Tikkurila će obezbediti da postoji pravni osnov za prenos podataka i da će podaci biti zaštićeni u skladu sa važećim zakonom, posebno koristeći modele ugovora Evropske komisije o prenosu podataka.


7. Skladištenje ličnih podataka


Lični podaci će biti skladišteni koliko god je potrebno, uzimajući u obzir poslovne potrebe kompanije Tikkurila, uglavnom tri (3) godine nakon poslednje poslovne interakcije između strana. 


8. Principi zaštite podataka


Kompanija Tikkurila će obezbediti sigurnost prikupljenih podataka korišćenjem adekvatnih tehničkih i organizacionih mera.
Samo ovlašćeni predstavnici kompanije Tikkurila i ovlašćeni spoljni dobavljači usluga koji rade na ime kompanije Tikkurila imaju pravo da obrađuju lične podatke. Kompanija Tikkurila daje ograničeni pristup podacima samo onim osobama koje moraju da imaju pristup. Sistem je zaštićen u skladu sa Politikom bezbednosti informacija kompanije Tikkurila.


9. Vaša prava u vezi sa ličnim podacima  


Imate prava da zahtevate kopiju ličnih podataka koji se tiču vas u registru. Zahtev mora da se dostavi u pisanoj ili usmenoj formi kontakt osobi koja je navedena u ovoj Politici zaštite privatnosti.
Imate pravo da zabranite kompaniji Tikkurila obradu ličnih podataka u slučaju da ne postoji pravni osnov za obradu podataka i pravo da zahtevate da kompanija Tikkurila ograniči obradu podataka. Dodatno, imate pravo da zahtevate da kompanija Tikkurila ispravi netačne podatke koji se tiču vas. Zahtevi za gorepomenuta pitanja treba da se dostave gorenavedenoj kontakt osobi.
Takođe imate pravo da podnesete zahtev organu za zaštitu podataka u vezi sa obradom ličnih podataka.
 


10. Izmene Politike zaštite privatnosti


Kompanija Tikkurila je ovlašćena da s vremena na vreme izmeni informacije u ovoj Politici zaštite privatnosti kao i svoje postupke rukovanja ličnim podacima svojih zaposlenih.