Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Be Special Decor Retro

Akrilni dekorativni malter fine strukture koji omogućava da se postigne efekat starih, antički zidova u enterijeru. On je projektovan tako da se koristi u stambenim prostorijama, kao i u javnim objektima

KiiltäväMatta
Tool: trowel
The coverage of the paint on rough surfaces
2,5m²
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
2,5m²
m2/l

Pogodan za zidnu dekoraciju

Reljefne i stilski nanete brazde potpuno transformišu prostor i  daju mu originalan karakter. Be Special Decor Retro omogućava, između ostalog za efekat starog, antilkog uređenja prostora.

Boja kao dodatni efekat

Nanošenjem različitih nijansi dekorativnih boja na osušenu površinu postiže se dodatni efekat, koji će dodatno obogatiti celokupni aranžman. Sve zavisi od Vaše kreativnosti.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
04.01.2016
 

Be Special Decor Retro - Akrilni dekorativni malter

Opis
Tikkurila Be Special Decor Retor je akrilni dekorativni malter fine strukture koji omogućava postizanje efekta starih, antički zidova u enterijeru. Proizvod je namenjen za stambene prostorije, kao i za javne objekate.
Karakteristike proizvoda
Za farbanje površina od cementa, maltera, kartona (suvi malteri).
Preporučena upotreba
Proizvod je namenjen za upotrebu u stambenim prostorijama, kao i za javne objekate.

TEHNIČKI PODACI
The paint is full-matt Tool: trowel
The coverage of the paint on rough surfaces
2,5m²
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
2,5m²
m2/l
Bazne boje
A
Paleta boja
Dostupan u beloj i bojama Avatint tinting sistema u skladu sa Tikkurila enterijer ton kartom. Realne boje su slične nijansama iz ton karte a konačna boja zavisi od uslova i metoda primene, alata i strukture maltera. Pažnja! Mogućnost nijansiranje u tinting mašini samo za 9L (14 kg) pakovanje.
Stepen sjaja
Full-matt
Pokrivnost
Do 2,5 kg/m². Pokrivnost zavisi od faktora kao što su apsorpcija, podloge teksture, načina nanošenja i boje.
Pakvanje konzervi
9 kg ; 14 kg
Mixing ratio
Ne razređuje se.
Ako je neophodno razrediti do 10% sa vodom.
Metod primene
Spahtla od nerđajućeg čelika, valjak.
Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha

Na temperaturi od + 23°C sa 50 % relativne vlažnosti vazduha površini treba 48 sati da se osuši. Konačna čvrstina se postiže nakon 28 dana. Boju na malter naneti posle najmanje 24 časa.

Skladištenje
Zaštititi od smrzavanja.

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje +5°C a najviše 25°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Neobojene površine: Sveži mineralni malteri i podloge mogu se farbati nakon najmanje 4 nedelje. Sa površine ukloniti svu prašinu i prljavštine. Izravnajte neravnine i nedostatke sa punilom. Zatim nanesite jedan sloj Tikkurila OPTIVA Primer a nakon toga nanesite Be Special Decor Retro na celu površinu.
Prethodno obojene površine: Očistite i odmastite površinu pre nanošenja. Prajmerišite celu površinu sa Tikkurila OPTIVA Prajmerom ili Luja univerzalnim prajmerom. Nanesite Be Special Decor Retro na celu površinu.
Uklonite kreč i višak boje sa zida. Sa površine ukloniti svu prašinu i prljavštine. Izravnajte sve neravnine i nedostatke punilom, zatim nanesite jedan sloj Tikkurila OPTIVA Primer a nakon toga nanesite Be Special Decor Retro na celu površinu.
Čišćenje alata
Pre pranja, alat treba temeljno obrisati kako bi uklonili što više boje. Alat isprati vodom odmah nakon završetka radova.
Uputstvo za održavanje
Proizvod ostvaruje svoju konačnu čvrstoću i trajnost posle 28 dana pod normalnim uslovima.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
Proizvod ne podleže Uredbi o ograničavanju emisije VOC u pojedinim bojama i lakovima.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Držite boju van domašaja dece. Nakon nanošenja boje u zatvorenim prostorijama provetrite prostorije. Nakon što miris sobe su pogodne za korišćenje. Proizvod nije klasifikovan kao opasan. Tokom farbanja nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice. Sadrži Reakciona mase: 5-hloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC No. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC br. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju. Bezbednosni List je dostupan na zahtev
TDS_Tikkurila Be Special Decor Retro

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Nemojte ispuštati tečni otpad u kanalizaciju. Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima. Prazne kontejnere za pakovanje i ostatke koji sadrže boju odložite u skladu sa lokalnim propisima. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima
TRANSPORT
Proizvod se mora transportovati i skladištiti u kontejnerima koji ga štite od uticaja atmosferskih uslova. Temperatura skladištenja i transporta mora biti između + 5 ° C do + 25 ° C. Zaštitite boju od smrzavanja.
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!