Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Metalguard vodorazredivi emajl direkt za metal

Jednokomponentni, antikorozivni vodorazredivi emajl sa osobinama osnovnog i završnog premaza u jednom. Napravljen je na bazi samoumrežavajuće akrilne disperzije uz dodatak antikorozivnih pigmenta i aditiva, koji boji daju jedinstvene osobine.

KiiltäväMatta
The paint is water-borneTool: rollerTool: sprayTool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
14
m2/l

Metalguard je antikorozivni emajl lak sa spojenim osobinama osnovnog i završnog premaza.

Nanosi se direktno na odlogu bez upotrebe prajmera. Ima mogućnost nanošenja na različite metalne površine kao što su: čelik, pocinkovani lim i aluminijum.

Metalguard vodorazredivi emajl se odlikuje kratkim vremenom sušenja, lakim nanošenjem, otpornošću na vremenske uticaje i odličnoj adheziji na različite metalne površine.

Dostupan je u 8 gotovih nijansi.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
29.05.2013
(Previous date 01.01.2012)
 

Metalguard

Opis
Jednokomponentni, antikorozivni vodorazredivi emajl sa osobinama osnovnog i završnog premaza u jednom. Napravljen je na bazi samoumrežavajuće akrilne disperzije uz dodatak antikorozivnih pigmenta i aditiva, koji boji daju jedinstvene osobine.
Karakteristike proizvoda

Koristi se za zaštitu i dekoraciju različitih metalnih površina - čelik, pocinkovani lim i aluminijum.
Karakteristike:

  • lako se nanosi na pripremljenu metalnu površinu
  • brzo suši
  • odlična adhezija na različite metalne površine
  • nanosi se direktno na metalnu površinu, ne zahteva upotrebu osnovne boje
  • otporan je na vremenske uticaje
Preporučena upotreba
Za zaštitu i dekoraciju različitih metalnih površina - čelik, pocinkovani lim i aluminijum.

TEHNIČKI PODACI
The paint is full-gloss The paint is water-borne Tool: roller Tool: spray Tool: brush
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
14
m2/l
Paleta boja
8 gotovih nijansi
Stepen sjaja
Full-gloss
Pokrivnost
10 – 12 m²/l po jednom sloju ili 120 - 135 g/m², za jedan sloj od 40 mikrona. Praktična potrošnja zavisi od više uslova: pripremljenosti podloge, načina nanošenja i odabrane nijanse.
Pakvanje konzervi
Base paints A and C 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Standard colour Aluminium available in 1/3 l, 1 l cans.
Razređivač
Water
Metod primene

Razređivač: Voda

Metode nanošenja: Četka, valjak ili pištolj.

U slučaju četke i valjka, razrediti boju maksimalno do 5%. U koliko se nanošenje boje radi pištoljem – maksimalno razrediti boju do 10%.


Drying times
 Vreme sušenja na 20°C i 70% relativne vlažnosti vazduha.
Suv na dodir za 1 – 3h. Mogućnost nanošenja drugog sloja već nakon 6 – 8h. Optimalno posle 24h.
Gustina
Density: 1,0-1,20 gr/cm³, ISO 2811.
Skladištenje
24 meseca pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA!

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Optimalni uslovi za nanošenje boje su temperatura od +15°C do +25°C.
U koliko je temperatura niža od 10°C i vlažnost vazduha veća od 80%, ne preporučuje se nanošenje boje. Takođe, temperatura podloge mora biti 3°C iznad tačke rose.
Priprema
Priprema površine :
Podloga, na koju se boja nanosi, mora biti čista i suva. To se postiže tako što se površina prvo prebrusi, a potom ukloni masnoća acetonom ili Nitro azređivačem. Najbolji efekat se postiže kad se boja nanosi direktno na pripremljenu metalnu površinu.

Podaci o primeni:
Pre upotrebe, boju mešanjem homogenizovati. Način primene odlučuje da li boju treba razređivati ili ne. Optimalna preporuka je nanos 2–3 sloja boje na već pripremljenu metalnu površinu što je 80 – 120 mikrona suvog filma boje. Koliko će se slojeva boje naneti, zavisi od zahteva i uslova sredine u kojoj se nalaze profili koje štitimo. Optimalna debljina jednog sloja (suvog filma), je oko 40 mikrona. Posebnu pažnju prilikom aplikacije obratiti na delove metalnih konstrukcija koji su pod uglom (kolena i prevoji) jer se tu teško postiže odgovarajuća debljina, pa se najpre javlja korozija.
Čišćenje alata
Vodom i deterdžentom, odmah nakon upotrebe.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljište. Praznu, suvu ambalažu odložite u skladu sa lokalnim propisima za ambalažni otpad. Otpad od proizvoda odložite u skladu sa lokalnim propisima za postupanje sa otpadnim materijama.
TRANSPORT
Nije klasifikovano.
FURTHER INFORMATION
Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!