Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Prestomax

Pastozno sredstvo za izravnavanje unutrašnjih mineralnih zidnih površina, spremno za upotrebu.KiiltäväMatta
The paint is water-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
1,3
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
1,5
m2/l
Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
-
 

Prestomax

Opis
Pastozno sredstvo za izravnavanje unutrašnjih mineralnih zidnih površina, spremno za upotrebu.
Karakteristike proizvoda
-
Preporučena upotreba
Sredstvo za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidnih površina (maksimalne ukupne debljine do 3 mm), ekološki prihvatljivo, sadrži APEO free smole, veoma nizak sadržaj VOC-a, ne sadrži teške metale i sredstva štetna za ljude i životnu sredinu. Koristi se popunjavanje manjih rupa, pukotina, ogrebotina i drugih neravnina (maksimalne dubine do 1 mm). Izravnana površina je bele/svetlo sive boje i može se bojiti sa svim tipovima boja na bazi polimernih disperzija Karakteristike: • lako se nanosi na pripremljenu mineralnu površinu • dobro otvoreno vreme • lako brušenje bez prašenja

TEHNIČKI PODACI
The paint is matt The paint is water-borne
The coverage of the paint on rough surfaces
1,3
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
1,5
m2/l
Paleta boja
Bela
Stepen sjaja
Matt
Pokrivnost
1,3 – 1,5 kg/m² na ravnu površinu sa metalnom gletericom. Obično površina nije idealna, pa je preporuka uvek ići na veću potrošnju pri proračunu potrošnje za datu kvadraturu.
Pakvanje konzervi
3 kg; 17 kg
Razređivač
Water
Metod primene
Optimalni uslovi za nanošenje boje su temperatura od +15°C do +25°C.
U koliko je temperatura niža od 10°C i vlažnost vazduha veća od 80%,
ne preporučuje se nanošenje boje.
Drying times
Suvo na dodir: oko 40 minuta. Ponovno nanošenje moguće nakon 12 časova.
Sadržaj čvrste materije
1,72-1,75 gr/cm³, ISO 2811.
Skladištenje
18 meseci pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. ČUVATI OD SMRZAVANJA!

DETALJI PRIMENE
Priprema
Površina za nanošenje mora biti čvrsta, suva i čista, bez slabo vezanih čestica, prašine, ulja ili drugih nečistoća.
U normalnim uslovima (T = +20 ºC, R.H. = 65 %), nanošenje boje na novo omalterisane ili gletovane površine, moguće je tek nakon dobrog sušenja, za svaki mm debljine maltera, potrebno je sušenje od najmanje jednog dana, za uobičajene debljine cementno baznog maltera potrebno je sušenje od najmanje 28 dana. Nove betonske površine se moraju sušiti najmanje 3 meseca pre nanošenja boje.
Sa obojenih površina je potrebno odstraniti stare slojeve boje, a ako je površina inficirana gljivicama, mora se dobro očistiti i dezinfikovati pre nanošenje gleta.
Poželjne površine: Neobojene unutrašnje zidne i plafonske površine na bazi krečno-cementnih ili cementnih maltera, kvalitetne gips-kartonske ploče, betonske površine, itd.
Nepoželjne površine: Površine bojene bojama na bazi kreča, sjajne površine (uljane boje, lakovi i emajli).
Podaci o primeni:
Pre upotrebe boju dobro promešati, ako je potrebno razrediti je vodom do radnog viskoziteta (max. 5%), u zavisnosti od tehnike primene i uslova nanošenja.
Bili kakva popravka proizvoda prilikom aplikacije (dodavanje tonera, dodavanje vode) nije preporučljiva. Količina proizvoda potrebna za neku površinu, računa se kao očekivana za tu vrstu površine ili na osnovu prosečne potrošnje. U specifičnim slučajevima, potrošnja se može preciznije odrediti, testiranjem proizvoda na površini koja namerava da se boji.
Pre nanošenja svakog sloja površinu impregnirati sa Tikkurila Luja Primer.
Proizvod se nanosi u dva sloja (pri radnim uslovima T= +20 ºC, R.H. = 65 %), koristeći metalnu gletaricu.
Način nanošenja:
Proizvod je moguće nanositi metalnom gletaricom ili mašinski, uz korišćenje metalne gletarice za izravnavanje.
Čišćenje alata
Vodom i deterdžentom, odmah nakon upotrebe.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
Maksimalno dozvoljena vrednost za ovaj proizvod (A/a-WB)) 30 g/l. Ovaj proizvod sadrži maksimalnu VOC vrednost < od 30 g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljište. Praznu, suvu ambalažu odložite u skladu sa lokalnim propisima za ambalažni otpad. Otpad od proizvoda odložite u skladu sa lokalnim propisima za postupanje sa otpadnim materijama.
TDS_Tikkurila Prestomax

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).
TRANSPORT
-
FURTHER INFORMATION
Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!