Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

ROYAL PARQUET Eko masa za fugovanje parketa

Ekološka vodorazrediva masa za fugovanje parketa.


The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
11
m2/l
Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
-
 

ROYAL PARQUET eko masa za fugovanje parketa

Opis
Ekološka vodorazrediva masa za fugovanje parketa.
Karakteristike proizvoda
Masa se koristi se pomešana sa prašinom nastalom od brušenja parketa, za popunjavanje manjih fuga do 2 mm širine.
Preporučena upotreba
Koristi se pomešana sa prašinom nastalom od brušenja parketa, za popunjavanje manjih fuga do 2 mm širine. Može se koristiti ispod Royal Parquet vodenih parket lakova. Karakteristike: -lako nanošenje na parketnu površinu -kratko vreme sušenja, ubrzava proces brušenja i lakiranja parketa -smanjuje potrošnju osnovnog/završnog parket laka -bez neprijatnog mirisa

TEHNIČKI PODACI
Pokrivnost
7-11 m²/l u jednom sloju ili 80-120 g/m², u zavisnosti veličine fuge, vrste drveta i načina nanošenja.
Pakvanje konzervi
1 l, 5 l
Metod primene
Metalna gleterica od nerđajućeg čelika (Izbegavati korišćenje gleterice od običnog čelika, jer one mogu zarđati u dodiru sa vodom i osloboditi tamne mrlje na tretiranoj drvenoj parketnoj površini).
Drying times
Vreme brušenja na 20 °C i 70 % relativna vlažnost vazduha:
60 min za fuge manje od 1 mm. Za veće fuge vreme sušenja za brušenje se produžava
Sadržaj čvrste materije
5-12% težinski; 5-12% zapreminski
Gustina
1,020-1,050 gr/cm³, ISO 2811
Skladištenje
18 meseci pod normalnim uslovima skladištenja u originalnoj ambalaži
ČUVATI OD SMRZAVANJA!!!

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Optimalni uslovi rada su od +15°C do +25°C (temperatura vazduha, temperatura u prostoriji kao i temperatura laka ne sme biti niža od 13°C. Temperatura parketa ne sme biti niža od 15°C. Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10%).
Priprema
Parket mora biti suv, očišćen od masnoća i nečistoća i prebrušen postepenim povećanjem granulacije brusnog papira od grubog ka veoma finom. Nakon grubog brušenja (N°36-80), za popunjavanje fuga u parketu koristiti Royal Parquet Eko masu za fugovanje parketa.
Royal Parquet Eko masu za fugovanje parketa zamešati sa finom parketnom prašinom koja nastane od zadnjeg brušenja parketa. Nepravilnosti i manje fuge do 2 mm fugujemo sa tako pripremljenom masom. Nakon sušenja sledi brušenje parketa brusnim papirom (N° 80-150). Zatim ukloniti brusnu prašinu usisivačem i nanosimo prvi sloj Royal Parquet Osnovni parket lak. Izbegavati korišćenje špahtle od običnog čelika, jer one mogu zarđati u dodiru sa vodom i osloboditi tamne mrlje na tretiranoj drvenoj parketnoj površini.
NAPOMENA: u drvetu sa visokim sadržajem tanina (kao što je hrast ili bagrem) odraditi preliminarne testove.
Ukoliko se obnavlja stari parket neophodno je stari lak odstraniti u celosti. Podloga se ne sme izbeljivati vodonik peroksidom ili ostalim sredstvima za izbeljivanje drveta.
Čišćenje alata
Vodom odmah nakon upotrebe a već osušen lak Nitro razređivačem.
EU VOC 2004/42/EC ograničena vrednost
Maksimalno dozvoljena vrednost za ovaj proizvod (A/h-WB) (2013) 30g/l. Ovaj proizvod sadrži maksimalnu VOC vrednost < od 30 g/l.

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavajte prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljište. Praznu, suvu ambalažu odložite u skladu sa lokalnim propisima za ambalažni otpad. Otpad od proizvoda odložite u skladu sa lokalnim propisima za postupanje sa otpadnim materijama.
TRANSPORT
Nije klasifikovano
FURTHER INFORMATION
Kante treba da su obeležene odgovarajućim nalepnicama na kojima su jasno naznačene informacije vezane za bezbedno rukovanje bojom. Za više informacija o opasnosti i zaštiti pri rukovanju bojama, potražiti sigurnosnu listu proizvoda (MSDS).
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!