Opis
Systems
Instrukcije za upotrebu
Tehnički podaci
Colors
Kalkulator potrošnje boje
Safety Data Sheets
 

Valtti Plus Base  - vodeni impregnant za drvo

Vodorazredivi bezbojni PT8 konzervans za drvene površine u eksterijeru.

The coverage of the paint on rough surfaces
6
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
8
m2/l

Za sve drvene površine

Valtti Plus Base je koristan za sve drvene konstrukciije bez obzira na to gde se nalaze. Preporučuje se da se na drvene površine u eksterijeru nanese završni vodeni premaz u kratkom periodu.


Prodire u podlogu i usporava apsorpciju vlage, plesni i truleži i sprečava širenje plave plesni. Završni sloj boje nanositi što je pre moguće, jer bezbojni osnovni premaz ne štiti drvenu površinu od uticaja sunčevih zraka.

Pouzdana zaštita od prvih dana

Spoljašnje zidove je neophodno zaštititi prajmerom u ranoj fazi konstrukcije. Valtti Akvabase štiti od vlage, plesni, buđi i razvoja mikroorganizama, i kvalitetno prodire u pore drveta.


Tikkurila Oyj
TEHNIČKI LIST
26.05.2017
(Previous date 26.05.2017)
 

Valtti Plus Base

Opis
Vodorazredivi bezbojni PT8 konzervans za drvene površine u eksterijeru. Namenjen je potrošačima i profesionalnim korisnicima. Prodire u podlogu i usporava apsorpciju vlage, plesni i truleži i sprečava širenje plave plesni. Broj akata na osnovu kojih se ovaj PT8 biocidni proizvod može staviti u promet : Rešenje za promet br. 532-01-3149/2016-19 izdato od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije; BPR regulativa (EU) 528/2012, broj autorizacije FI-2016-0006.
Karakteristike proizvoda

Preporučena upotreba
Za sve drvene površine pre nanošenja završnih premaza (sem površina koje su tretirane uljem za drvo). Može se koristiti na drvenim elementima koji se nalaze iznad zemlje. Ne koristi se za zaštitu drvenih površina koje su u direktnom kontaktu sa zemljištem ili vodenom sredinom. Pogodan za stabla, rezano i rendisano drvo i termički tretirano drvo u eksterijeru. Nije za upotrebu u enterijeru. Ne koristiti na drvenim površinama koje su u direktnom kontaktu sa hranom. Koristiti proizvod kao konzervans za drvo kao što je navedeno u tehničkom listu i etiketi proizvoda. Završni sloj boje nanositi što je pre moguće, jer bezbojni osnovni premaz ne štiti drvenu površinu od uticaja sunčevih zraka.

TEHNIČKI PODACI
Bazne boje
C
Paleta boja
Bezbojna
Pokrivnost
0.008 – 0.16 l/m². Za sirove drvene površine 6-8 m²/l. Za obrađene drvene površine 8-12 m²/l.
Pakvanje konzervi
0.9 lit, 2.7 lit
Metod primene
Četka ili sprej
Nanositi tanak sloj koji lako prodire u drvo. Premaz se suši brzo. Nastaviti odmah sa radom.
Vreme sušenja na 23°C i 50% relativna vlažnost vayduha
Suv na dodir nakon pola sata. Ponovo premazati posle 24 sata.
Adhesion
oko 1.0 kg/l, ISO 2811.
Sadržaj čvrste materije
4%
Skladištenje
Čuvati od smrzavanja. Čuvati u originalnoj zatvorenoj ambalaži, čvrsto zatvoreno. Slabo zatvorena ambalaža ne izdržava dugo skladištenje. Ne skladištiti zajedno sa hranom. Rok trajanja pri normalnim uslovima je 18 meseci.

DETALJI PRIMENE
Uslovi za primenu
Površina koja se obrađuje mora da bude suva, temperatura vazduha najmanje +5°C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%.
Priprema
Ukloniti prljavštinu, buđ i bilo koji rastresit materijal. Ispirati površine koje su oštećene od buđi (plesni). Zaštititi druge površine i biljke od prskanja premaza. Prekriti sve posude za vodu pre upotrebe.
Priming
Obraditi drvene površine sa Valtti Plus Base ako je moguće u ranijoj fazi
gradnje, posle 24 sata najranije. Ako se obrada površine odlaže, naneti osnovni premaz ponovo. Obrađeno drvo koje je izloženo vremenskim uslovima mora da bude obrađeno u skladu sa preporukama za upotrebu koje se isporučuju sa proizvodom. Završena površina mora da se održava u dobrim uslovima. Ne koristiti kao završni premaz proizvode koji sadrže triazol fungicide.
Kod spoljašnje upotrebe zaštiti biljke od prskanja. Ne primenjivati na mestima (npr.na mostu koji se nalazi iznad vode), gde postoji rizik da će proizvod da završi u vodi.
Tokom tretmana i sušenja ne dovoditi proizvod u kontakt sa zemljištem i vodom. Sveže obrađeno drvo mora da se čuva pod skloništem ili pod nepropustljivom tvrdom podlogom. Moguće kapi od boje moraju da budu pokupljene za ponovnu upotrebu ili za pravilno odlaganje.
Nezaštićene osobe i životinje čuvati dalje od tretiranih područja 48h ili dok se površina ne osuši. Ne koristiti proizvod u blizini pribora za jelo ili mesta gde se obrađuje hrana.
Nositi odgovarajuće zaštitno odelo prilikom upotrebe proizvoda. Izbegavati nepotrebnu kontaminaciju odeće sa proizvodom.
Koristiti proizvod pažljivo. Pre upotrebe pročitati tekst na ambalaži.
Nanositi četkom ili sprejom. Promešati dobro pre upotrebe.
Diluting
Koristiti ne razređen premaz.
Čišćenje alata
Očistiti alat sa sapunom i vodom ili sa Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata).

KLASIFIKACIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE
u skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008
Sadrži: 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (0,3%) i propikonazol (ISO) (0,9%). Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Čuvati van domašaja dece. Ne udisati maglu/sprej. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Sadrži: propikonazol (ISO), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on i 3-jodo-2-propinil butilkarbamat. Može da izazove alergijske reakcije. Nositi zaštitne rukavice. 3-jodo-2-propinil butilkarbamat je jedinjenje karbamata koji ima slabu antiholinestera aktivnost. NE KORISTITI ako je preporučeno lekarski izbegavati rad pod dejstvom antiholinester jedinjenja. Bezbednosni list je dostupan po zahtevu. UPUTSTVA ZA PRVU POMOĆ: nakon dodira sa kožom: skinuti svu kontaminiranu odeću i oprati kožu sa dosta sapuna i vode. Potražiti lekarsku pomoć ako se pojave simptomi. Nakon kontakta sa očima: isprati odmah sa dosta vode. Potražiti lekarsku pomoć ako se pojave simptomi. Ako se proguta: ne izazivati povraćanje sem ako nije hitno naznačeno od strane medicinskog osoblja. Ako dođe do povraćanja, glavu držati nisko kako sadržaj ne bi dospeo u pluća. Potražiti medicinsku pomoć. Ako se udahne: izmestiti osobu na svež vazduh. Držati osobu zagrejanu i mirnu. Obezbediti veštačku respiraciju od strane obučene osobe ako je disanje nepravilno ili zaustavljeno. Potražiti medicinsku pomoć ako su simptomi učestali ili dugotrajni. Ako dođe do nesvestice postaviti osobu u pozu za oporavak i potražiti odmah medicinsku pomoć.
TDS_Tikkurila Valtti Plus Base

ZAŠTIT ŽIVOTNE SREDINE I ODLAGANJE OTPADA
Izbegavati prosipanje u kanalizaciju, vodovodne sisteme i zemljišta. Reciklirati prazne, suve konzerve ili ih odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Uništiti tečni otpad u skladu sa lokalnim propisima za opasni otpad.
TRANSPORT
-
FURTHER INFORMATION
Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.
-

Kalkulator potrošnje boje

Površina koja se farba
m
m
Pokrivnost boje kada je površina...
1L =
1L =
Tretman za površinu
Nanošenje boje
puta
Potrošnja proizvoda kada je površina...
litara
litara
Error!